Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Únanov

Únanov

„Obec se srdcem otevřeným“

Únanov

Obec se srdcem otevřeným

obec Únanov

Osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů

Proč Vám sdělujeme tyto informace?

Ochrana Vašich osobních údajů je důležitá. V tomto dokumentu se dozvíte, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, na základě jakého právního titulu a pro jaký účel, komu osobní údaje předáváme a jak je při uložení chráníme.

Je naší zodpovědností zpracovávat a chránit Vaše osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. General Data Protection Regulation, dále užívána pouze zkratka „GDPR“).

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Obec Únanov, se sídlem Únanov 463, 671 31 Únanov, IČ 00293725

Kontaktní údaje správce naleznete zde: https://www.obecunanov.cz/index.asp

 

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Mgr. Jana Gabrhelová, Leska Horní 19, 669 02, Znojmo, ibeqsro@gmail.com, tel. 605 407 031.

Pověřenec je osoba, která dohlíží u správce na soulad zpracování Vašich osobních údajů dle příslušných právních předpisů. Pro Vás je osoba pověřence jakýmsi „ombudsmanem“ pro oblast zpracování Vašich osobních údajů. Můžete se na něj obracet se stížnostmi, dotazy na správný postup obce, žádostmi o vysvětlení Vašich práv v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů obcí.

 

Jaké jsou účely a právní tituly zpracování Vašich osobních údajů?

V největší míře zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agend, jež obci ukládá příslušná právní úprava. A dále za účelem zpracování Vašich žádostí (např. o pronájem majetku, opravy a údržby) a za účelem poskytování služeb.

Některé údaje zpracováváme ve veřejném zájmu za účelem osvěty a publicity o dění v obci motivující k občanské sounáležitosti (např. informování o akcích vč. uveřejňování fotografií, o významných životních událostech občanů apod.)

Na území obce je provozován kamerový systém se záznamem. Toto zpracování je založeno na právním titulu oprávněný zájem, kterým je ochrana majetku a zajištění bezpečnosti. K zabezpečení a provozování zařízení má správce zpracovanou samostatnou provozní dokumentaci.

Bližší podrobnosti k účelům a titulům zpracování se dozvíte zde:

 

Žádáte-li obec o uzavření nějaké smlouvy (majetkoprávní převody, nájmy, zábor, dotace apod.), pak je toto zpracování založeno na právním titulu plnění smlouvy a to i v případech, kdy uzavření smlouvy příslušný orgán obce neschválí.

Je-li zpracování založeno na splnění smlouvy, resp. splnění právní povinnosti, pak je poskytnutí Vašich osobních údajů požadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy, resp. pro dodržení právní povinnosti, a takové osobní údaje jste povinen poskytnout.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny?

Vaše údaje zpracovávají zástupci nebo zaměstnanci obce, jež jsou z titulu svého funkčního nebo pracovního zařazení oprávněni přistupovat k dané agendě zpracování. Vaše osobní údaje jsou dále předávány podle příslušných právních předpisů státním institucím, orgánům veřejné moci a dalším organizacím ze zákona.

Do zpracování osobních údajů může být též zapojen zpracovatel, nejčastěji v případě dílčího zpracování v rámci agend obce odborníkem – specialistou. V tomto případě je zpracovatel smluvně vázán mlčenlivostí, zákazem zneužití dat, povinností zabezpečit osobní údaje, ohlašovat bezpečnostní incidenty atd. postupem dle čl. 28 GDPR.

V případě uveřejnění Vašich osobních údajů veřejnosti se takové uveřejnění zakládá na plnění právní povinnosti, ve veřejném zájmu či s Vašim souhlasem/svolením.

 

Jak dlouho budou Vaše údaje uloženy?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování, který je shora definován. Po pominutí účelu zpracování jsou Vaše osobní údaje uloženy v příslušných dokumentech po dobu, po kterou jsme povinni tyto dokumenty archivovat podle příslušných právních předpisů, resp. podle skartačního řádu obce. Uplyne-li účel zpracování, resp. povinná doba archivace, budou Vaše osobní údaje správcem zlikvidovány.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Vůči svým osobním údajům máte právo:

a) požádat o informaci, zda Vaše údaje zpracováváme, a pokud je tomu tak, máte právo na další informace o zpracování těchto osobních údajů a požadovat jejich kopii;

b) požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, nebo jejich doplnění;

c) požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pominul-li účel zpracování, resp. povinná doba archivace;

d) požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů (např. v případech obhajoby Vašich zájmů, popírání přesnosti údajů, námitky zpracování dle čl. 18 GDPR);

e) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste nám jej pro některé zpracování dříve poskytl.

Dále máte právo u obce vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, je-li toto zpracování prováděno na základě plnění právní povinnosti obce, ve veřejném zájmu nebo v oprávněném zájmu obce.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR a nevyřešil jste svůj problém ani s pomocí shora uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 7, 170 00 Praha7.

 

Více se o zpracování osobních údajů dozvíte ze Záznamů o činnostech zpracování.

 

Jak s námi komunikovat?

Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vašich práv, podnětů či dotazů je nutné ověřit Vaši totožnost, abychom se ujistili, že např. žádost o kopii Vašich osobních údajů poskytneme právě Vám, uvádíme způsoby, jak učinit podání v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obcí:

a) elektronicky prostřednictvím datové schránky 4exbk8a máte-li ji jako fyzická osoba zřízenou;

b) elektronicky prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu info@obecunanov.cz;

c) prostřednictvím poštovních služeb v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem. Zaslat na adresu Únanov 463, 671 31 Únanov;

d) osobně v sídle obecního úřadu v úředních hodinách.

 

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Přílohy:

Záznamy o činnostech zpracování

ID 1_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec Únanov

ID 1_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec Únanov.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 32,13 kB

ID 2_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec

ID 2_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 13,08 kB

ID 3_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec

ID 3_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 13,47 kB

ID 4_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec_

ID 4_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec_.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 13,22 kB

ID 5_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec

ID 5_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 10,7 kB

ID 6_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec

ID 6_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 15,96 kB

ID 7_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec

ID 7_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 10,62 kB

ID 8_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec

ID 8_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 28,98 kB

ID 9_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec

ID 9_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 15,9 kB

ID 10_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec

ID 10_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 15,73 kB

ID 11_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec

ID 11_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 13,24 kB

ID 12_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec

ID 12_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 10,69 kB

ID 13_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec

ID 13_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 13,21 kB

ID 14_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec

ID 14_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 21,34 kB

ID 15_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec

ID 15_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 13,49 kB

ID 16_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec

ID 16_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 10,75 kB

ID 17_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec

ID 17_zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy_obec.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 10,65 kB

ID 18 zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy

ID 18 zaznamy o cinnostech zpracovani do analyzy.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 21,79 kB

Soupis agend zpracování právního titulu zpracování

2_Soupis agend zpracování podle právního titulu zpracování_obce

2_Soupis agend zpracování podle právního titulu zpracování_obce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 26,01 kB

Informace o zpracování OÚ kamerovým systémem

Informace o zpracování OÚ kamerovým systémem_akt.5.12.2021

Informace o zpracování OÚ kamerovým systémem_akt.5.12.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 84,31 kB

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
jasno 28 °C 15 °C
pondělí 22. 7. zataženo 24/17 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 26/15 °C
středa 24. 7. zataženo 24/14 °C

Kulturní akce 2024

Kalendář svozu odpadů

Kalendář svozu odpadů Únanov 2024

Mohlo by Vás zajímat

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

nahoru